Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dzieje ustrojowe

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Międzychodzie
 

I Dzieje ustrojowe
Na podbudowie Zarządu Okręgu Pożarnictwa, w roku 1946, (którego pierwszym naczelnikiem był Ludwik Mieinhold, powołany jeszcze przed wojną w 1936 roku) w Starostwie Powiatowym w Międzychodzie, powstaje Powiatowa Komenda Straży, która w 1948 roku zostaje przekształcona w referat ochrony przed pożarami i innymi klęskami. W 1947 roku Wojewódzki Komendant Straży Pożarnej w Poznaniu powołał pierwszego zawodowego Komendanta Powiatowego Straży Pożarnych w Międzychodzie był nim mł. ogn. Stefan Pohl.
Sejm uchwalił ustawę o ochronie przeciwpożarowej 4 lutego 1950 r., w której powołano państwowe fachowe organy ochrony przeciwpożarowej, a mianowicie Komendę Główną Straży Pożarnych, komendy wojewódzkie, powiatowe i miejskie straży pożarnych. Powstał w ten sposób samodzielny pion organizacyjny o charakterze operacyjnym, podległy ministrowi administracji publicznej, mający uprawnienia do dysponowania wszystkimi strażami pożarnymi, tj. zawodowymi terenowymi i zakładowymi oraz ochotniczymi strażami pożarnymi. Ustawa o terenowych organach władzy państwowej z dnia 20 marca 1950 r. (Dz. U. nr 14, poz. 130) wprowadza nowy ustrój administracyjny kraju, likwidując samorząd powiatowy (Starostwa Powiatowe), a powołuje Prezydia Rad Narodowych, w związku z powyższym Powiatowa Komenda Straży Pożarnych, weszła w skład Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Międzychodzie - podległe gminy: Międzychód, Sieraków, Chrzypsko, Kwilcz, Lubosz, obejmując swoim zasięgiem 777 km2. Sprawowała nadzór operacyjno - techniczny nad 80 jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych. Ponadto prowadzono działalność zapobiegania pożarom poprzez kontrole zakładów pracy i indywidualnych gospodarstw rolnych. W ramach integracji środowiska pożarniczego, organizowano zawody w sporcie pożarniczym i szkolenia funkcyjnych członków Ochotniczych Straży Pożarnych. Przy Komendzie Powiatowej działał Powiatowy Punkt Alarmowo Dyspozycyjny, który spełniał rolę ośrodka dowódczego podczas akcji ratowniczo - gaśniczych. W latach 1950-1974 Komenda Powiatowa Straży Pożarnych inspirowała i prowadziła budowę strażnic w swoim rejonie działania, w okresie tym wybudowano 17 nowych obiektów, które służą strażakom ochotnikom. W celu poprawy zaopatrzenia wodnego wybudowano 6 zbiorników sztucznych w miejscowościach, które nie posiadały dostatecznej ilości wody do celów gaśniczych, większość prac budowlanych wykonana była w czynie społecznym Okólnikiem Nr 1 z dnia 01.01.1951 roku, w kwietniu 1951 roku, w myśl Zarządzenia Komendanta Głównego, została zorganizowana Powiatowa Komenda Straży Pożarnych przy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Międzychodzie. Siedzibą komendy jest budynek Prezydium w Międzychodzie. Nadzór nad ochroną przeciwpożarową kraju od Ministra Gospodarki Komunalnej, w roku 1954 przejął Minister Spraw Wewnętrznych, w związku z tym Powiatowe Komendy Straży Pożarnych przeszły z oddziałów gospodarki komunalnej, do Oddziałów Spraw Wewnętrznych Prezydium Powiatowej Rady Narodowej.
Ustawą z dnia 30 maja 1975 roku o wprowadzeniu nowego dwustopniowego podziału administracyjnego kraju, zniesiono powiaty, a tym samym przestały działać Powiatowe Komendy Straży Pożarnych. Zarządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z 24.01.1976 r. (MP nr 6, poz. 28) ustalono siedziby i zasięg działania komend rejonowych straży pożarnych. Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Międzychodzie ul Plac Rolny 3 województwo gorzowskie, objęła swym obszarem gminy: Międzychód, Miedzichowo i Przytoczna, o łącznej powierzchni 695 km2. Ponadto przy komendzie utworzono Rejonowe Stanowisko Kierowania. W 1986 roku z inicjatywy Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnych w Gorzowie Wlkp. pod kierownictwem płk. poż. Jana Korbanka podjęte zostały działania w celu wprowadzenia w życie inwestycji budowy strażnicy w Międzychodzie. W 1991 Wojewoda Gorzowski na wniosek Komendanta Wojewódzkiego powołał przy Komendzie Rejonowej w Międzyrzeczu, Zawodową Straż Pożarną w Międzychodzie.
Dnia 24 sierpnia 1991 roku powstaje USTAWA o państwowej Straży Pożarnej, z dniem 1 lipca 1992 roku, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Feliks Dela powołuje Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą w Międzychodzie. Z dniem 1.01.1995 roku rozpoczął funkcjonowanie Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy mający na celu ochronę życia, zdrowia i mienia podczas walki z pożarami i innymi miejscowymi zagrożeniami, klęskami żywiołowymi, ratownictwa technicznego i chemicznego. Do KSRG w 1995 roku zostały włączone jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych: Kamionna, Miedzichowo, Przytoczna. 14 czerwca 1997 roku odbyło się uroczyste otwarcie nowo wybudowanej strażnicy w Międzychodzie przy ul. Zewnętrzna 4, którego dokonał Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, nadbrygadier Ryszard Korzeniowski oraz V-ce Wojewoda Gorzowski, gościem był szef Obrony Cywilnej Kraju nadbrygadier Feliks Dela. W tym dniu nadbrygadier Ryszard Korzeniowski - Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, wręczył Sztandar dla JRG PSP Międzychód.
W wyniku kolejnej reformy administracyjnej kraju, wprowadzono trójstopniowy podział terytorialny państwa (Dz. U. 96/1998, poz. 603). Z dniem 1.01.1999 roku zostaje zredukowana liczba województw z 49 do 16, zostają utworzone powiaty. Międzychód staje się miastem powiatowym, powraca do zachodnich granic województwa wielkopolskiego, utworzono Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Międzychodzie przy ul. Zewnętrzna 4. Jednocześnie nastąpiła zmiana obszaru działania komendy i objęła tereny gmin: Międzychód, Sieraków, Kwicz, Chrzypsko Wielkie. Zgodnie z ustawą komendanci powiatowi podlegają merytorycznie Wielkopolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP, natomiast na szczeblu powiatu zwierzchnictwo nad nimi sprawuje Starosta Powiatowy.

II Struktura wewnętrzna ochrony przeciwpożarowej stopnia powiatowego i charakterystyka systemu kancelaryjnego.
W 1947 roku Starostwo Powiatowe stosowało system kancelaryjny dziennikowy. Znak pisma składał się z symbolu komórki dla Referatu Pożarnictwa - Poż.I. , numer pisma, i dwie ostatnie cyfry roku.
12 grudnia 1975 roku Ministerstwo Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska wydało zarządzenie nr 36/75 w sprawie ustalenia jednolitego rzeczowego wykazu akt dla urzędów terenowych organów administracji państwowej. Właśnie na jego podstawie z dniem 1 stycznia 1986 roku zaczął obowiązywać jednolity rzeczowy wykaz akt dla Komend Wojewódzkich i Rejonowych Straży Pożarnych.
W grudniu 1992 roku Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej wydała instrukcję kancelaryjną i jednolity rzeczowy wykaz akt dla jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. W instrukcji tej: dla dokumentacji komend rejonowych PSP wprowadzono symbol "R" do którego dodaje się litery będące wyróżnikiem komórki organizacyjnej. Zarządzenie nr 9 Komendanta Głównego PSP z 24.12.1992 r. zostało zmieniane zarządzeniami KG PSP: nr 8 z 23.12.1994 r., nr 6 z 31.12.1996 r., decyzjami: nr 30 z 11.08.1998 r. i nr 7 z 2.02.2001 r.
Komendzie Powiatowej PSP stosowany jest jednolity rzeczowy wykaz akt dla jednostek organizacyjnych PSP stanowiący załącznik nr 2 do decyzji nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt dla jednostek organizacyjnych PSP. Zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w komendzie powiatowej realizowane są w oparciu o instrukcję kancelaryjną dla organów powiatu (Dz. U. z 1998r., Nr 160 poz. 1074).
Lata dziewięćdziesiąte przyniosły zmianę struktury wewnętrznej Komend Powiatowych PSP. Wydziały i sekcje zastąpiły istniejące do tej pory służby.
Obecnie został wprowadzony Regulamin Organizacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Międzychodzie, Decyzją nr 25 / 2006 r. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnych w Międzychodzie z dnia 6 grudnia 2006 roku, w sprawie regulaminu organizacyjnego i struktura organizacyjna komendy powiatowej przedstawia się następująco:
1)Wydział ds. operacyjnych i kontrolno-rozpoznawczych - symbol - PR;
2)Sekcja ds. organizacyjnych - symbol - PO;
3)Samodzielne stanowisko pracy ds. finansów - symbol - PF;
4)Samodzielne stanowisko pracy ds. kwatermistrzowskich - symbol - PT;
5)Samodzielne stanowisko pracy ds. technik - symbol - PTT;
6)Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza - symbol - PJRG.
III Komendanci powiatowi
W kolejnych latach funkcje Komendantów Powiatowych pełnili:
- mł. ogn. Stefan Pohl w latach 1947-1949
- asp. Jan Wojkowski w latach 1949-1954
- st. asp. Edmund Napieralski w latach 1955-1957
- mjr. poż. Jan Wojkowski w latach 1957-1968
- kpt. poż Eugeniusz Wojciechowski w latach 1969-1974
Funkcje Komendanta Rejonowego Straży Pożarnych pełnili:
- mjr. poż. Jan Wojkowski w latach 1975-1980
- st. chor. poż. Mieczysław Żarnowski w latach 1980-1985
- chor. poż. Andrzej Grunsiok w latach 1985-1986
- chor. poż Mariusz Trajnowski w latach 1986-1992
Od 2000 roku funkcję Komendanta Powiatowego PSP pełni:
- st. kpt. Sławomir Pastok

 

H I S T O R I A  

POŻARNICTWA  NA  ZIEMI  MIĘDZYCHODZKIEJ 

w latach 1946 - 1974 galeria zdjęć

 

 Kurs naczelników Rejonu pożarniczego w Poznaniu 1947 r

http://www.miedzychod.psp.wlkp.pl/14_historia/05_1936_1974/0000001-81pop.jpg

Wręczenie dyplomów 1951 rok

http://www.miedzychod.psp.wlkp.pl/14_historia/05_1936_1974/0000001-25pop.jpg

Otwarcie Strażnicy OSP w Miłostowie 1954 rok

http://www.miedzychod.psp.wlkp.pl/14_historia/05_1936_1974/0000001-24pop.jpg

Kurs oficerski  w C.OS.P. w Poznaniu 1954 rok w którym uczestniczył późniejszy Komendant Powiatowy st.asp. Edmund Napieralski

http://www.miedzychod.psp.wlkp.pl/14_historia/05_1936_1974/0000001-82pop.jpg

Członkowie OSP Międzychód wspólnie z pracownikami Powiatowej Komendy Straży Pożarnych w Międzychodzie 1953 rok

http://www.miedzychod.psp.wlkp.pl/14_historia/05_1936_1974/0000001-19pop.jpg

Kurs Komendantów OSP Międzychód 1956 r.

http://www.miedzychod.psp.wlkp.pl/14_historia/05_1936_1974/0000001-80pop.jpg

Dzień strażaka w siedzibie pogotowia przeciwpożarowego Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Międzychodzie 1967 r

http://www.miedzychod.psp.wlkp.pl/14_historia/05_1936_1974/0000001-14pop.jpg

Dzień Strażaka 1968 rok na pierwszym planie kpt.poż. Jan Wojkowski Komendant Powiatowy

http://www.miedzychod.psp.wlkp.pl/14_historia/05_1936_1974/0000001-20pop.jpg

Dzień Strażaka 1968 rok Oddznie do uzytku Strażnicy OSP w Zatomiu Starym na pierwszym planie kpt.poż. Eugeniusz Wojciechowski

http://www.miedzychod.psp.wlkp.pl/14_historia/05_1936_1974/0000001-13pop.jpg

Strażnica OSP i Pogotowia Przeciwpożarowego Powiatowej Komendy Straży Pożarnych w Międzychodzie 1972 rok

http://www.miedzychod.psp.wlkp.pl/14_historia/05_1936_1974/0000001-110pop.jpg

H I S T O R I A  

POŻARNICTWA  NA  ZIEMI  MIĘDZYCHODZKIEJ 

w latach 1975 - 1992 galeria zdjęć 

Zawody rejonowe sportowo - pożarnicze 1979 rok

http://www.miedzychod.psp.wlkp.pl/14_historia/06_1975_1992/0000001-110pop.jpg

Zawody rejonowe sportowo - pożarnicze 1979 rok

http://www.miedzychod.psp.wlkp.pl/14_historia/06_1975_1992/0000001-113pop.jpg

1980 rok Odejście na emeryturę st.ogn. F. Halasza uroczystość uświetnił Komendant Wojewódzki Strazy Pozarnych plk.poż. Jan Korbanek

http://www.miedzychod.psp.wlkp.pl/14_historia/06_1975_1992/0000001-10pop.jpg

chor.poż. Mieczysław Żarnowski - Komendant Rejonowy wraz z byłym Komendantem Powiatowym mjr.poż. J. Wojkowskim podczas spotkania z okazji przejścia na emeryturę st.ogn. F. Halasza - Miedzychód 1980

http://www.miedzychod.psp.wlkp.pl/14_historia/06_1975_1992/0000001-23pop.jpg

Zawody rejonowe 1983 rok nagrody i dyplomy wręcza Komendant Rejonowy st.chor. Mieczysław Żarnowski

http://www.miedzychod.psp.wlkp.pl/14_historia/06_1975_1992/0000001-115.jpg

Spotkanie z byłym Komendantem mjr.poż. Janem Wojkowski a Komendantem Rejonowym  mł.chor.poż. Mariuszem Trajnowski Miedzychód 1987 r.

http://www.miedzychod.psp.wlkp.pl/14_historia/06_1975_1992/0000001-22pop.jpg

Dzień strażaka maj 1987 rok

http://www.miedzychod.psp.wlkp.pl/14_historia/06_1975_1992/0000001-57.jpg

Załoga KRSP Międzychód 1987 rok

http://www.miedzychod.psp.wlkp.pl/14_historia/06_1975_1992/0000001-85pop.jpg

Zawody sportowo pożarnicze jednostek OSP - jednostki do uroczystego otwarcia zawodów wprowadza mł.chor. Zbigniew Dziubiński

http://www.miedzychod.psp.wlkp.pl/14_historia/06_1975_1992/0000001-78pop.jpg

Zawody Rejonowe w sporcie pożarniczym jednostek OSP Międzychód 1988 rok

http://www.miedzychod.psp.wlkp.pl/14_historia/06_1975_1992/0000001-106pop.jpg

Zawody rejonowe 1988 rok - nagrody i dyplomy wręcza Komendant Rejonowy mł.chor. Mariusz Trajnowski

http://www.miedzychod.psp.wlkp.pl/14_historia/06_1975_1992/zawod%201988.jpg

100-lecie OSP Międzychód  przemarsz jednostek ulicami miasta 1988 rok

http://www.miedzychod.psp.wlkp.pl/14_historia/06_1975_1992/0000001-102pop.jpg

100-lecie OSP Międzychód - przemarsz pocztów sztandarowych 1988 rok

http://www.miedzychod.psp.wlkp.pl/14_historia/06_1975_1992/0000001-105pop.jpg

100-lecie OSP Międzychód - funkcjonariusze KRSP Międzychód przed dekoracja odznaczeniami resortowymi 1988 rok

http://www.miedzychod.psp.wlkp.pl/14_historia/06_1975_1992/0000001-103pop.jpg

Budowa nowych obiektów KRSP Międzychód 1989 obiekty warsztatowo - garażowe i kotłownia

http://www.miedzychod.psp.wlkp.pl/14_historia/06_1975_1992/0000001-69pop.jpg

Budowa nowych obiektów KRSP Międzychód 1989 rok obiekt administracyjno - garażowy

http://www.miedzychod.psp.wlkp.pl/14_historia/06_1975_1992/0000001-68pop.jpg

Załoga Zawodowej Straży Pożarnej po raz ostatni przed obiektem starej strażnicy czerwiec 1991 rok

http://www.miedzychod.psp.wlkp.pl/14_historia/06_1975_1992/0000001-27pop.jpg

Załoga KRSP i ZSP Międzychód przed obiektem starej strażnicy która służyła  strażakom od przedwojennych  czasów 1991 rok

http://www.miedzychod.psp.wlkp.pl/14_historia/06_1975_1992/0000001-28pop.jpg

H I S T O R I A  

POŻARNICTWA  NA  ZIEMI  MIĘDZYCHODZKIEJ 

w latach 1992 -1998 galeria zdję 

Komendant Wojewódzki PSP w Gorzowie Wlkp. mł.brygadier Krzysztof Świstel wraz st.kpt. Stanisławem Książkiem Komendantem Rejonowym PSP w Międzyrzeczu wręczają akty mianowania na stanowiska w JRG PSP Międzychód

http://www.miedzychod.psp.wlkp.pl/14_historia/07_1992_1999/0000001-31pop.jpg

Komendant Rejonowy PSP w Międzyrzeczu wręcza akt mianowania strażakowi podległej JRG PSP Międzychód sekc. J. Wal  - lipiec 1992 rok

http://www.miedzychod.psp.wlkp.pl/14_historia/07_1992_1999/0000001-30.jpg

Po uroczystym ślubowaniu oraz wręczeniu aktów mianowania na stanowiska gratulacje strażakom złożył Burmistrz Miasta i Gminy Wojciech Kruś - lipiec 1992 r.

http://www.miedzychod.psp.wlkp.pl/14_historia/07_1992_1999/0000001-120.jpg

Wpisu do Kroniki Straży Pożarnej w Międzychodzie z okazji ślubowania oraz nadania aktów mianowania na stanowiska w JRG PSP w Międzychodzie dokonuje brygadier Leon Kiszmanowicz - były Komendant rejonowy Straży Pożarnych w Międzyrzeczu

http://www.miedzychod.psp.wlkp.pl/14_historia/07_1992_1999/0000001-121.jpg

Gratulacje dla Z-cy Dowócy JRG PSP st.asp. Zbigniewa Dziubińskiego składa D-ca JRG st.asp. Mariusz Trajnowski lipiec 1992 rok

http://www.miedzychod.psp.wlkp.pl/14_historia/07_1992_1999/0000001-33pop.jpg

D-ca JRG PSP Międzychód wita Komendanta Głównego PSP nadbrygadiera Feliksa Delę - 1995 rok

http://www.miedzychod.psp.wlkp.pl/14_historia/07_1992_1999/0000001-37pop.jpg

Komendant Główny PSP nadbrygadier Felkis Dela podczas wizytacji Jednostki 1995 rok

http://www.miedzychod.psp.wlkp.pl/14_historia/07_1992_1999/0000001-39pop.jpg

Pamiątkowe zdjęcie z Komendantem Głównym zmiany służbowej podczas wizytacji - 1995 rok

http://www.miedzychod.psp.wlkp.pl/14_historia/07_1992_1999/0000001-38pop.jpg

 

http://www.miedzychod.psp.wlkp.pl/14_historia/07_1992_1999/0000001-119.jpg

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Pani Wanda Piasek przedstawiła zakres prac komitetu Fundacji sztandaru dla JRG PSP Międzychód - 1997 rok

http://www.miedzychod.psp.wlkp.pl/14_historia/07_1992_1999/0000001-118.jpg

Prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Waldemar Pawlak podczas wizyty w OSP Kamionna 1998 rok

http://www.miedzychod.psp.wlkp.pl/14_historia/07_1992_1999/0000001-34pop.jpg

Prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Waldemar Pawlak podczas wizyty w OSP Kamionna 1998 rok

http://www.miedzychod.psp.wlkp.pl/14_historia/07_1992_1999/0000001-35pop.jpg

Opracował: kpt. Marian Lechowicz
Międzychód czerwiec 2007 r.

Uroczysta sesja Rady Miasta i Gminy Międzychód w siedzibie JRG PSP Międzychód  z udziałem Z-cy Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gorzowie Wlkp. bryg.Karola Urbańskiego - 1997 rok

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Kłoś 20-07-2015 14:59:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Kłoś 20-07-2015
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Kłoś 20-07-2015 14:59:58